جشنواره های فصلی :

جشنواره حمایت از مصرف کننده ؛ تا 20 اسفند ماه سال جاری

با خرید هر 10 کیسه 10 کیلویی برنج آتشی 1 کیسه رایگان دریافت کنید ! قیمت محصول تا پایان........  بدون تغییر ....... ریال در هر کیلو تحویل تهران و بندر عباس - حداقل میزان فروش یک تریلی شامل 575 کیسه 40 کیلویی ( حاوی 4 بسته 10 کیلویی ) تسویه 100% نقدی **

 مشتری گرامی :

 با عرض پوزش با توجه به نوسان شدید قیمتها لطفا جهت دریافت قیمت روز با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.atashi-co.ir | www.atashifood.ir

+98 21 22969444

a t a s h i f o o d @ g m a i l . c o m