تست رایگان محصولات آتشی :

جهت دریافت تست رایگان محصولات آتشی میتوانید کدپستی محل زندگی خود را به شماره 50002030405056 به همراه نام محصول درخواستی به همراه نام خود ارسال نمایید .

کد پستی + نام محصول درخواستی + نام گیرنده

ارسال پیامک به :

50002030405056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.atashi-co.ir | www.atashifood.ir

+98 21 22969444

  a t a s h i f o o d @ g m a i l . c o m