همکاری با ما :

جهت همکاری با صنایع غذایی آتشی درخواست خود را به آدرس ایمیل 

a t a s h i f o o d @ g m a i l . c o m

ارسال نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.atashi-co.ir | www.atashifood.ir

+98 21 22969444

  a t a s h i f o o d @ g m a i l . c o m