انتقاد داری ؟

در صورت هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصولات کارکنان و .... بی صبرانه منتظر شما هستیم . لطفا به ایمیل زیر ارسال نمایید .

a t a s h i f o o d @ g m a i l . c o m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.atashi-co.ir | www.atashifood.ir

+98 21 22969444

a t a s h i f o o d @ g m a i l . c o m